Win­ter­mei­ster­schaft

im Jahr 2021 / 2022

1. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (Voll­mond-Tur­nier 19.11.2021)

1. Wol­fi Schibler

2. Beni Gerber

3. Lis Bütler

2. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (4.12.2021) abgesagt.

Ter­rain wegen Regen unbespielbar.

3. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (02.01.2022)

1. Pas­qua­le De Caria

2. Andy Strub (links)

3. Wol­fi Schibler

Som­mer­mei­ster­schaft

im Jahr 2021

3. Run­de Wintermeisterschaft

02.01.2022

1. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (Voll­mond-Tur­nier)

19.11.2021

Schluss­tur­nier

2. Okto­ber 2021

12. Schöft­ler Pétanque-Turnier

28. August 2021

Freund­schafts­tur­nier Rup­pers­wil-Buchs AG

10. Juli 2021

Sala­mi Cup 2021

3. Juli 2021

Sai­son­er­öff­nung 2021

12. Juni 2021

Hofer Cup 2021

18. Juni 2021