Win­ter­mei­ster­schaft

im Jahr 2021 / 2022

1. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (Voll­mond-Tur­nier 19.11.2021)

1. Wol­fi Schibler

2. Beni Gerber

3. Lis Bütler

2. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (4.12.2021) abgesagt.

Ter­rain wegen Regen unbespielbar.

3. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (02.01.2022)

1. Pas­qua­le De Caria

2. Andy Strub (links)

3. Wol­fi Schibler

4. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (15.01.2022)

1. Köbi Schneider

2. Kurt Süss (links)

3. Lis Bütler

5. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (05.02.2022)

1. Pas­qua­le De Caria

2. Cesi Reato

3. Lis Bütler

6. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (19.02.2022)

1. Pas­qua­le De Caria

2. Ham­pe Nussbaumer

3. Köbi Schneider

7. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (05.03.2022)

1. Köbi Schneider

2. Andy Strub

3. The­res Schneider

1. Köbi Schneider

2. Kurt Süss

3. Ruth Gerber

8. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (19.03.2022)

9. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (02.04.2022)

1. René Hupuch

2. Andy Strub

3. Debi Strub

Club-Apé­ro zum Ende der Win­ter­mei­ster-schaft 2021/22 und gleich­zei­ti­ger Start
in die Som­mer­sai­son 2022

Som­mer­mei­ster­schaft

im Jahr 2021

Abschluss Win­ter­mei­ster­schaft

7. Run­de Wintermeisterschaft

05.03.2022

6. Run­de Wintermeisterschaft

19.02.2022

4. Run­de Wintermeisterschaft

15.01.2022

3. Run­de Wintermeisterschaft

02.01.2022

1. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (Voll­mond-Tur­nier)

19.11.2021

Schluss­tur­nier

2. Okto­ber 2021

12. Schöft­ler Pétanque-Turnier

28. August 2021

Freund­schafts­tur­nier Rup­pers­wil-Buchs AG

10. Juli 2021

Sala­mi Cup 2021

3. Juli 2021

Sai­son­er­öff­nung 2021

12. Juni 2021

Hofer Cup 2021

18. Juni 2021