Anläs­se im 2021

Anläs­se im 2021

Win­ter­mei­ster­schaftim Jahr 2021 / 2022 wei­te­re Anlässe 1. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (Voll­mond-Tur­nier 19.11.2021)  1. Wol­fi Schibler  2. Beni Gerber  3. Lis Bütler Impres­sio­nen 2. Run­de Win­ter­mei­ster­schaft (4.12.2021) abgesagt. Ter­rain...